Tag-arkiv: sten troelstrup

Vasevej: Et regnestykke

Sten Troelstrup, formand for LokalListens bestyrelse, skriver i et indlæg i Frederiksborg Amts Avis følgende:

I mange indlæg mod den truende omlægning af Vasevej har der været argumenteret med, at det var helt tåbeligt at investere 15 mio kr. for at bilisterne kunne komme et eller nogle få minutter hurtigere frem til køen ved det røde lys ved Kongevejen. Det argument er imidlertid, selv om det holder, alt for venligt mod projektet.
Der er iflg. krak.dk 1,1 km fra broen under jernbanen til Kongevejen. Kan man hele vejen holde den eksisterende hastighedsbegrænsning på 50 km/t tager dét 1 min. 19 sek., hvis man kun kan køre 40 km/t tager det 1 min. 39 sek. og kan man kun køre 30 km/t tager det 2 min. 12 sek.
Strækningen bliver max. 50 m kortere af at bliver rettet ud som projekteret. Hvis hastighedsgrænsen stadig er 50 km/t vil det nu tage 1 min. 15 sek. (ved 50 km/t) hhv. 1 min. 35 sek (ved 40 km/t) eller 2 min. 6 sek. (ved 30 km/t) at komme frem til det røde lys. Bliver hastighedsgrænsen hævet til 60 km/t, som det forlyder, vil det tage 1min. 3 sek. (ved 60 km/t) hhv. 1 min 16 sek. (ved 50 km/t) eller 1 min 35 sek. (ved 40 km/t) at nå frem. Hvis man skal spare et helt minut i forhold til i dag rækker de 50 m kortere vej og de 10 km/t ekstra hastighed altså slet ikke. Kan man i dag holde en hastighed på 50 km/t skal man køre 199 km/t på den nye Vasevej for at spare et minut, kan man i dag kun køre 40 km/t skal man køre 97 km/t, og kan man kun køre 30 km/t i dag skal man køre 53 km/t. Og der er vel ingen, der tror på, at en så drastisk forøgelse af hastigheden vil være mulig, når Vasevej på hele strækningen stadig vil være tosporet, uden muligheder for overhaling, og nu med krydsende cyklister to gange undervejs?

Vasevej igen-igen

Sten Troelstrup, formand for LokalListen i Rudersdal bestyrelse, skriver i et indlæg til Rudersdal Avis:

Vasevej i retning mod Holte.

Vasevej i retning mod Holte.

I Rudersdal Kommunes månedlige ’INDBLIK’ (Ruderdal Avis 09.04.13) har en af rubrikkerne overskriften ’Vasevej – et spørgsmål om trafiksikkerhed’. Her vælger kommunen at bruge ’en beboer på Vasevej’ – Steen Penlou – til at advokere for beslutningen og processen, så det bliver camoufleret som et læserbrev, i stedet for at stå ved, at INDBLIK er kommunalbestyrelsens betalte positive omtale af sig selv og sit arbejde – det er måske ikke svindel, men det er lidt for smart. Og det er en nøje udvalgt beboer. Udover et antal partsindlæg fra Erik Fabrin og Jens Ive mindes jeg kun et enkelt læserbrev, som var positivt overfor beslutningen, mens der har været rigtigt mange, der argumenterede imod – fra beboere, brugere, Danmarks Naturfredningsforening, tidligere museumsinspektør Niels Peter Stilling m.m.fl.  Men lad nu det ligge.

      Der er intet belæg for overskriften i selve rubrikken, ligesom der ikke har været det i debatten i øvrigt. Det er indlysende, at trafiksikkerheden principielt vil blive forbedret ved at der bliver anlagt cykelstier langs med Vasevej, men at ændringerne af selve vejens linjeføring også skulle give øget trafiksikkerhed er langt fra selvfølgeligt. Biluheldene på Vasevej har primært været nogen, hvor en bil røg af vejen i et af svingene, med den eneste mulige forklaring, at der blev kørt for hurtigt efter forholdene. Det er der, vil enhver bilist vide, en del at de andre bilister, der gør. Det vil de, uanset hastighedsbegrænsningen, også gøre efter at vejen er blevet rettet ud. Nu vil de bare køre hurtigere end før, og formodentlig stadig ryge af vejen engang imellem. Når cyklisterne så skal krydse Vasevej to gange mellem jernbanen og Kongevejen, må man frygte, at dét ophæver gevinsten ved at der bliver lavet cykelstier.

      Pengene til Vasevej-projektet er på 2013-budgettet, men de er ikke frigivet endnu. Man kunne håbe, at kommunalbestyrelsens flertal vil besinde sig, lytte til alle de kvalificerede indvendinger, der har været mod projektet, og bede om en ny løsning, hvor den eksisterende linjeføring bliver bevaret og cykelstierne bliver på samme side af Vasevej. Den samlede bredde af vejen og cykelstierne vil være den samme, og man vil stort set kunne beholde de planlagte eksproprieringer i villahaverne ved af flytte vejen lidt på den strækning, der er tale om, i stedet for at flytte cykelstierne fra side til side. På den måde kan man både få de cykelstier, som alle gerne vil have, og bevare Vasevej og dens unikke forløb og historie. Bliver den først rettet ud er det sket med begge dele.

Lidt mere om mangfoldighed

Indlæg fra formand for LokalListen i Rudersdal, Sten Troelstrup. Bragt i FAA d. 6. nov. 2012.

Hvad der fremgik mindre klart af Mikkel Barnekow Rasmussens første indlæg om mang-foldigheden i Rudersdals daginstitutioner (FAA 30.10.12), står nu meget klart i hans andet (FAA 05.11.12). ”Masterplanen er udmærket, fordi den strømliner og forenkler det kommunale tilbud, således at vi er sikre på at kunne levere en anstændig ydelse”, skriver MBR, og deraf kan man læse flere ting. For det første står der, at MBR ligesom alle andre ved, at dét be-tyder store, ensartede institutioner med meget be-grænset mulighed for brugerindflydelse og individu-alisering. For det andet betyder ’udmærket’ ikke at det er godt, og ’anstændig’ lugter lidt i retning af ’det absolut nødvendige og så heller ikke mere’ – Master-planens indhold er m.a.o. sådan, at heller ikke MBR anser de resulterende institutioner for specielt attraktive. Den mangfoldighed, som med Masterplanen forsvinder fra de kommunale institutioner, og som både MBR og Lokal-Listen finder vigtig, skal så iflg. MBR genopstå ved at forældregrupper, der har det nød-vendige engagement, overskud og gåpåmod, etablerer anderledes, små, forældredrevne institutioner til netop deres børn. Da MBR samtidig i sit første indlæg skrev, at ”der ikke er fremført økonomiske begrundelser for Masterplanen i Børne- og Ungeudvalget” og ”ikke er argumenteret for, hvorfor store institutioner er bedre end små”, står det nu lysende klart, at der er tale om ren ideologi. MBR har stemt for Masterplanen fordi den giver store, ens-artede kommunale institutioner på ’anstændigt’ niveau til nogle børn, og grobund for et mangfoldigt udbud af små, forskellige, forældredrevne institutioner til andre børn. Det er klar snak, og synspunktet er al ære værd. Men det er meget sent i debatten, der bliver tonet rent flag.

I LokalListen har vi omvendt det udgangspunkt, at de kommunale tilbud og løsninger skal udformes, så de lever op til den faglige viden, der findes på området, og i muligt omfang imødekommer ønsker og behov hos dem, tilbud og løsninger er rettet imod – det gælder i forhold til både erhvervslivet, idrætslivet, ældreområdet, skolerne og altså også daginstitu-tionerne. Derfor mener vi, at det burde være en selvfølgelig kommunal opgave at sikre mangfoldigheden i det kommunale tilbud på daginstitutionsområdet. Hvis den grund-holdning gør os til populister i MBRs øjne, så tillægger han det ord en anden betydning, end jeg gør.

LokalListen har faste dialogmøder

Indlæg i FAA d. 24. okt. 2012, af Sten Troelstrup, formand for LokalListen i Rudersdal.

Det er en imponerende pressedækning (FAA 22.10.), Rudersdals nye borgmester Jens Ive (V) får i anledning af, at han har inviteret til et enkelt dialogmøde og varslet yderligere et eller to – tiden vil så vise, om det er udtryk for en permanent ny åbenhed i borgmester-stolen eller for noget andet. Jens Ive udtaler selv, at det er et godt tidspunkt, lige efter borgmesterskiftet og med kun et år til kommunalvalget, og det kunne tyde på, at det bare er valgkampen, der bliver skudt ind noget tidligere end sædvanligt. Men både før, under og efter valgkampen vil man den sidste lørdag i hver måned kunne møde repræsentanter for LokalListen i et mødelokale ved biblioteket mellem kl. 11 og kl. 13, som man har kunnet de seneste mange, mange år.
På lørdag d. 27. oktober er det den nyudnævnte formand for kommunalbestyrelsens Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalg Benny Würtz og formand for LokalListens bestyrelse Sten Troelstrup, der tager mod ris og ros, spørgsmål og ideer.

LokalListens ansvarlighed

Læs formand for LokalListen i Rudersdal, Sten Troelstrups berigtigelse. Bragt i Frederiksborg Amts Avis d. 13. oktober 2012.

LokalListens deltagelse i konstitueringsaftalen bag Jens Ive som ny borgmester i Rudersdal er, mere eller mindre med rette, dagens nyhed i FAA 11. oktober. Men overskriften ’Venstre og LokalListen begraver stridsøksen’ er misvisende, og der er behov for en perspektivering af nogle af de udtalelser, der ledsager nyheden. Når Erik Fabrin udtaler på vegne af Venstre, at ”det er perspektivrigt, at LokalListen endelig melder sig ind i samarbejdet med Kommunalbestyrelsens øvrige partier, og det vil forhåbentlig styrke sammenhængskraften i Rudersdal kommune” og Jens Bruhn udtaler på vegne af Socialdemokraterne, at ”Vi glæder os over, at LokalListen nu vil indgå loyalt i kommunal-bestyrelsens arbejde på lige fod med kommunalbestyrelsens øvrige partier” er det, bevidst eller ubevidst, en grov forvridning af de faktiske forhold.

LokalListen har fra dannelsen af Rudersdal kommune deltaget aktivt, engageret og ansvarligt i udformningen af politikken i den nye kommune. Vi har været med i seks af de syv budgetforlig, der er indgået i perioden. Vores forskellige forslag til udmøntning at de vedtagne budgetter har konsekvent holdt sig inden for de aftalte økonomiske rammer. De har ikke altid været de samme som flertallets, og det har måske været ubelejligt for de øvrige partier. Men dét handler om banal politisk uenighed, ikke om manglende ansvar-lighed. Vi er i øvrigt ikke de eneste, der har sagt fra på budgetforliget et enkelt år, men vi er de eneste, der på den baggrund har fået prædikatet ’uansvarlig’ – hvorfor mon?

Det er ingen hemmelighed, at LokalListen har haft problemer med den – synes vi- meget lukkede politiske kultur, der blev ført videre fra Søllerød til Rudersdal, og det er heller ingen hemmelighed, at vi har set denne kultur personificeret i Erik Fabrin.  Men når vi ikke har deltaget i konstitueringsaftalerne før nu, skyldes det også, at vi ganske enkelt ikke er blevet budt indenfor i konstitueringsforhandlingerne. Venstre/Erik Fabrin har per automatik konstitueret sig som man var vant til i Søllerød, der var ingen grund til også at tale med LokalListen, man har ikke ønsket at gøre det, og man har ikke gjort det. Først nu, hvor der skulle vælges ny borgmester, er det overhovedet kommet på tale at tage LokalListen med, og vi har selvfølgelig kvitteret for denne pludselige åbning ved at gå ind i aftalen på de præmisser, der er beskrevet i interviewet med Maria Steno.