Tag-arkiv: vasevej

Vasevej bliver næsten 50% dyrere

Maria Steno (medlem af Miljø- og Teknikudvalget) og Axel Bredsdorff (medlem af Økonomiudvalget) for Lokallisten Rudersdal skriver:

Vasevej i retning mod Holte.

Vasevej i retning mod Holte.

Vasevejprojektets økonomi skrider allerede nu. Der var afsat 16,7 mio. kroner til projektet, men nu viser det sig at prisen snarere bliver 24,2 mio. Det står klart nu de indbudte entreprenørers bud er kendt. Forklaringen på denne ret store forskel mellem anslået beløb og faktiske omkostninger kender vi ikke, men at et flertal i kommunalbestyrelsen fastholdt det dyreste projekt med udretning af vejen (som man kan se i landskabet allerede i dag), har i hvert fald ikke billiggjort projektet. Derfor er det også uheldigt at de ekstra 7,5 mio. kr. findes ved at ”nedskrive” anlægsprojekterne på ”Trafikplan Birkerød” og på ”Handleplan for cyklister og Bløde Trafikanter” – begge projekter, der skulle gøre det tryggere at færdes i lokalområdet for cyklister og gående. Ingen af disse brugergrupper har glæde af en udrettet Vasevej.

Lokallisten stemte ikke for denne beslutning, men da vi fortsat gerne vil have cykelstien mellem Holte og Bistrup valgte vi i Miljø- og Teknikudvalget og i Økonomiudvalget – sammen med Dansk Folkeparti – at undlade at stemme for ekstra tillægsbevilling på 7,5 mio. kr.

Vasevej: Et unødvendigt stort indgreb i Dumpedalen

Forelæggelsestale i kommunalbestyrelsen 28/8/2013, af Axel Bredsdorff, medlem af Teknik- og Miljøudvalget for LokalListen.

Axel Bredsdorff (L)

Axel Bredsdorff (L)

LokalListen støtter som bekendt ikke den valgte løsning med delvis udretning af Vasevejs kørebane. Allerede i 2011 tilkendegav vi, at af de fremlagte alternative linjeføringer foretrak vi en løsning hvor man bevarer det oprindelige kørebaneforløb, men etablerer den dobbeltrettede cykelsti i eget tracé.

Vores begrundelse var dengang som nu følgende:

  • ved at bevare den nuværende vejforløb alene for bilister ville man reducere det samlede naturindgreb til mindst muligt
  • man ville sikre bevaringen af vejforløbet som kulturspor i landskabet
  • men vigtigst af alt: man ville opnå en højere grad af tryghed og sikkerhed, da det nuværende vejforløb – særligt med de to af amtet etablerede bump – ikke indbyder til høje hastigheder. Ved at rette vejen mere ud vil der være en reel risiko for at der vil blive kørt stærkere på vejstrækningen, med alt hvad det indebærer af øget utryghed og usikkerhed.
  • at vores løsning så også var billigere gjorde jo heller ikke noget – vi har nok af anlægsprojekter på trafikområdet at realisere.

Vi stillede derfor dette forslag i TMU den 17/8/2011, men fik her kun opbakning fra SF, mens de øvrige partier valgte en anden løsning, som indebar en udretning af kurver og en nivellering af dele af vejen.

Den af flertallet valgte løsning har ligget til grund for sagens videre udvikling, og som vi sagde ved fremlæggelsen af ”Kommuneplanforslaget”, kunne vi i LokalListen godt tælle os frem til at der fortsat var flertal for den – efter vores mening – ikke bedste løsning, men vi valgte ikke at stemme imod hele kommuneplanforslaget, blot fordi vi var uenige i et enkelt punkt. Kommuneplanen er jo et meget omfattende planlægningsredskab, og vi forestiller os ikke at alle indvalgte i kommunalbestyrelsen er enige i alle detaljer, eller afskriver sig muligheden for at blive klogere hen over planperioden. Vi valgte i stedet at fremføre vores synspunkter angående Vasevej som en indsigelse til kommuneplanforslaget, men denne indsigelse blev – ikke overraskende – ikke fulgt.

I budgettet for 2013, som vi også har stemt for står følgende om Vasevej: ”I 2013 forventes cykelstier langs Vasevej at blive færdiggjort”, og det støtter vi som det fremgår jo også fuldt og helt.

Vi er sikre på at flertallet i denne sag synes, at de har valgt den løsning, de selv finder bedst tjener borgerne. Vi respekterer, at summen af jeres overvejelser er endt med denne løsning. Vi kan også sagtens få øje på at projektet har undergået mange ændringer ved den seneste bearbejdning, og vi glæder os over at placeringen af regnvandsbassinet nu er endt, der hvor vi gerne ville have det, nemlig syd for vejen. Men vi mener stadig at projektet kunne være blevet endnu bedre, hvis man havde valgt at bevare det nuværende kørebaneforløb.

Sagens behandling:

Court Møller (R ) stillede i salen et ændringsforslag, der indebar at to af vejens nuværende kurver ikke rettes ud, og det støttede vi naturligvis ved den senere afstemning. Det blev dog kun til vores 5 stemmer for, 2 SF-stemmer undlod og resten stemte imod.

Herefter blev LokalListen og Radikale beskyldt for at have brudt Budgetforliget 2013, da det efter Venstres mening var utvetydigt at man ved at støtte budgettet også havde taget stilling til den – på dette tidspunkt ikke endelige – projektudformning. Sådan mente Benny Würtz (L) ikke det var foregået, og heller ikke Court Møller (R) kunne genkende dette forløb fra de lukkede forhandlinger, som man faktisk slet ikke må referere fra. Vi henholdt os til det, der står i det skrevne og trykte budget, om at der skal laves cykelstier langs Vasevej, og det er vi enige i.

Så desværre blev diskussionen mindre om trafiksikkerhed, om god anvendelse af borgernes penge eller naturinteresser – hvilket var trist. For der er rigtig meget god politik i denne sag, men nu druknede den i fortolkninger og misfortolkninger af hvad der foregået på et lukket møde for et år siden…

Efter de mange belæringer valgte de Radikale alligevel at stemme for linjeføringen sammen med flertallet!

Vasevej: Et regnestykke

Sten Troelstrup, formand for LokalListens bestyrelse, skriver i et indlæg i Frederiksborg Amts Avis følgende:

I mange indlæg mod den truende omlægning af Vasevej har der været argumenteret med, at det var helt tåbeligt at investere 15 mio kr. for at bilisterne kunne komme et eller nogle få minutter hurtigere frem til køen ved det røde lys ved Kongevejen. Det argument er imidlertid, selv om det holder, alt for venligt mod projektet.
Der er iflg. krak.dk 1,1 km fra broen under jernbanen til Kongevejen. Kan man hele vejen holde den eksisterende hastighedsbegrænsning på 50 km/t tager dét 1 min. 19 sek., hvis man kun kan køre 40 km/t tager det 1 min. 39 sek. og kan man kun køre 30 km/t tager det 2 min. 12 sek.
Strækningen bliver max. 50 m kortere af at bliver rettet ud som projekteret. Hvis hastighedsgrænsen stadig er 50 km/t vil det nu tage 1 min. 15 sek. (ved 50 km/t) hhv. 1 min. 35 sek (ved 40 km/t) eller 2 min. 6 sek. (ved 30 km/t) at komme frem til det røde lys. Bliver hastighedsgrænsen hævet til 60 km/t, som det forlyder, vil det tage 1min. 3 sek. (ved 60 km/t) hhv. 1 min 16 sek. (ved 50 km/t) eller 1 min 35 sek. (ved 40 km/t) at nå frem. Hvis man skal spare et helt minut i forhold til i dag rækker de 50 m kortere vej og de 10 km/t ekstra hastighed altså slet ikke. Kan man i dag holde en hastighed på 50 km/t skal man køre 199 km/t på den nye Vasevej for at spare et minut, kan man i dag kun køre 40 km/t skal man køre 97 km/t, og kan man kun køre 30 km/t i dag skal man køre 53 km/t. Og der er vel ingen, der tror på, at en så drastisk forøgelse af hastigheden vil være mulig, når Vasevej på hele strækningen stadig vil være tosporet, uden muligheder for overhaling, og nu med krydsende cyklister to gange undervejs?

Hvorfor stemme på Lokallisten?

Henrik Hjortdahl, der i sin tid var med til at stifte LokalListen, har efter længere tids fravær meldt sig ind igen, og har 7. juni flg. læserbrev i Frederiksborg Amts Avis:

Kommunalvalget nærmer sig. Kandidatlisterne offentliggøres rundt om i Nordsjælland i disse uger.
I Rudersdal er valget anderledes end i de fleste andre kommuner i hovedstadsområdet fordi der er en Lokalliste, som har næsten 20 % af stemmerne.
Hvad er forklaringen?

Når man sammenligner Lokallistens program fra sidste valg med fx de radikales er det svært at finde de store forskelle. Også SF ligger man tæt på og selv Konservative, Socialdemokraterne og Venstre har man mange fælles træk med: Sund økonomi, god folkeskole, bevar de grønne områder, god ældre service osv.
Alligevel er der grund til at gå hen og stemme.

Tre eksempler illustrerer hvorfor der er grund til at overveje sin stemme nøje, udfra hvilke værdier man ønsker varetaget i den kommunalpolitiske hverdag:

1. Kajerødskolens lukning
Radikale, SF, Socialdemokraterne medvirkede til Venstres nedlukning af høringen og ny skolestruktur – da en ny befolkningsprognose forstyrrede. Og samme partier lukkede skolen trods tvivl om prognosen og uden at se seriøst på alternativer. Visionsgruppen af konstruktive forældre blev ikke hørt. Kajerødområdets og demokratiets interesser led skade.
Lokallisten anfægtede som eneste byrådsgruppe beslutningsgrundlaget og processen.

2. Vasevej
Det store flertal i byrådet er i øjeblikket ved at lægge sidste hånd på en helt uforståelig investering. Man vil bruge 15 mio.kr til at “rette Vasevej ud”, så bilister kan spare 1 minut på en god dag. En smuk historisk vej og grønne arealer ødelægges uden grund. Og uden at cyklisternes sikkerhed er løst: De skal krydse den nye hurtigere trafikvej 2 gange på turen!
Lokallisten har stemt imod og arbejder fortsat på at halvere udgiften og sikre cyklisternes forhold.

3. Masterplanen på daginstitutionsområdet
Planen blev lavet med henvisning til stordriftsfordele. Den har efterfølgende været begrundelse for at lukke flere små velfungerende institutioner, bl.a. Naturbørnehaven. Og bl.a. Idrætsbørnehaven Kejlstruplund står på dødslisten i næste valgperiode. Det er svært at forstå, at partier som Radikale og Venstre er mod mangfoldigheden og mod at borgerne kan vælge mindre institutioner.

Mange andre sager kunne nævnes. Meget hænger sammen med at den politiske kultur i Fabrin-æraen blev lukket og selvfed. Uden at der egentlig er så meget at prale af. I betragtning af borgernes uddannelses- og indtægtsniveau burde vi kunne gøre det bedre. Især ved at “tale op” til borgerne, lytte til borgerne i hverdagen. Ikke kun ved festlige lejligheder ved det såkaldte Rudersdalmøde og lige op til kommunalvalget. 

Bedøm politikerne på deres gerninger og ikke deres ord. Og stem derefter når valget kommer til november.

Natur- og skovbørnehaven v. Sjælsøhallen - som lukkes. Foto: Thomas N. Feldborg Bruun

Natur- og skovbørnehaven v. Sjælsøhallen – som lukkes af Venstre, Radikale, Konservative og SF.
Foto: Thomas N. Feldborg Bruun

Rudersdal Tidende nr. 96 er på gaden

Redaktøren har siddet i de lyse forårsaftener, og begået seneste udgave af Rudersdal Tidende i samarbejde med villige bidragsydere.
Denne gang kan du læse om følgende:

  • Vasevejs skæbne
  • Mulighed for “flex-trafik”
  • Hvem skal visitere borgere med nedsat funktionsevne?
  • Lokallisterne i Region Hovedstaden
  • Årsmødet i LokalListen Rudersdal

Læs det i sin helhed (i pdf-format) her: Rudersdal Tidende nr. 96.

Vidste du i øvrigt, at du kan få tilsendt Rudersdal Tidende helt automatisk, når en ny udgave er klar?
Det gøres nemt lige her.

Vasevej i retning mod Holte.

Vasevej i retning mod Holte.