Tag-arkiv: vi mener…

Hvad skal Kajerødskolens grund bruges til?

Bestyrelsen for LokalListen i Rudersdal er fremkommet med dette forslag til kommunen  omkring den fremtidige brug af Kajerødskolens grund.

Liv i bydelen, eller hvad skal Kajerødskolens grund og bygninger bruges til?

Status
Arealet ligger centralt i bydelen Kajerød Nord, med gode stiforbindelser ud til boligbebyggelserne i området, der indeholder både store villaområder og etageboliger.
I bydelen i øvrigt findes to velfun-gerende børnehuse og et bytorv med købmand, bager, pizzaria m.v. Skolens bygninger og de tilstø-dende sportsarealer har med deres centrale placering i skoledistriktet i høj grad været med til at ska-be liv i og give identitet til bydelen. Dels i form af netværksdannelse og mellemmenneskelige rela-tioner omkring selve skolen mellem familierne i den meget differentierede bebyggelse, og dels ved at stille lokaler, sportshaller, boldbaner og udenomsarealer til rådighed for aftenskoleundervisning, klubber og foreninger, kulturelle aktiviteter og såvel det organiserede som det uorganiserede idræts-liv.. Kajerødskolens grønne arealer er en del af den grønne kile fra Høvelte/Sjælsøområdet og er således med til at skabe luft og give nærrekreative arealer til bydelen.

Vision
Når skolen lukker, er der alvorlig fare for at bydelen bliver et sted hvor folk alene kan bo i deres huse, men hvor der ellers ikke foregår noget som helst. Hvor alle kulturelle udfoldelser og alt fri-tidsliv skal opsøges på den anden side af Kongevejen. Derfor må den overordnede målsætning for området være, at i hvert fald en del af grunden/bygningerne skal bruges til formål, som kan sikre liv og udfoldelsesmuligheder i bydelen, skabe sammenhæng og fremme netværk. Helt overordnet skal der derfor satses på fritidsaktiviteter, foreningsliv og rammer for borgernes egne kulturelle udfol-delser.

Dynamik og mangfoldighed
Idrætshallen med de to sale skal bevares og fortsat stilles til rådighed for foreningslivet, som det sker i dag. Der kan være behov for en isolering (kan udføres udvendig), renovering af gulvet og sanering af baderummene, men overordnet er bygningerne i god stand og anvendelige.
Administrationsbygningen, der også fremstår forholdsvis velholdt, kan blive bydelens ’forsam-lingshus’ eller ’kulturhus’, med lokaler der kan lånes ud til kortklubber, billardklubben, studiekred-se, foreningsaktiviteter, generalforsamlinger, lektiehjælp, frivilligt socialt arbejde, forældrerådgiv-ning m.v. Og det vil være fint, om også kommunen har en eller flere aktiviteter placeret i bygningen (jævnfør listen nedenfor).

I de bedste af de øvrige bygninger, eller i det, der bliver bygget i stedet for, kan der placeres flere forskellige funktioner, som fx

  • Flytning af UU Sjælsø (som vil frigøre ”Politistationen” til Pensionistforeningen og dermed stille hele Cathrinelyst til rådighed for Rudersdal Museer/Birkerød).
  • Fællessamling for folkeskolerne (en funktion, der tidligere har været placeret på Kajerødskolen)
  • Kommunens første ”sundhedscenter”
  • Boliger som en randbebyggelse, evt. gennem ombygning af eksisterende bygninger, men formodentlig bedre: ved nybyggeri. Private boliger målrettet såvel seniorer som børnefamilier, gerne organiseret i klynger med indbygget tilskyndelse til fællesskaber på tværs af generationerne. Ved at tilbyde attraktive seniorboliger kan man fremme den tiltrængte cirkulation i kommunens boligmasse.

LokalListens bestyrelse v/Sten Troelstrup.

LokalListens ansvarlighed

Læs formand for LokalListen i Rudersdal, Sten Troelstrups berigtigelse. Bragt i Frederiksborg Amts Avis d. 13. oktober 2012.

LokalListens deltagelse i konstitueringsaftalen bag Jens Ive som ny borgmester i Rudersdal er, mere eller mindre med rette, dagens nyhed i FAA 11. oktober. Men overskriften ’Venstre og LokalListen begraver stridsøksen’ er misvisende, og der er behov for en perspektivering af nogle af de udtalelser, der ledsager nyheden. Når Erik Fabrin udtaler på vegne af Venstre, at ”det er perspektivrigt, at LokalListen endelig melder sig ind i samarbejdet med Kommunalbestyrelsens øvrige partier, og det vil forhåbentlig styrke sammenhængskraften i Rudersdal kommune” og Jens Bruhn udtaler på vegne af Socialdemokraterne, at ”Vi glæder os over, at LokalListen nu vil indgå loyalt i kommunal-bestyrelsens arbejde på lige fod med kommunalbestyrelsens øvrige partier” er det, bevidst eller ubevidst, en grov forvridning af de faktiske forhold.

LokalListen har fra dannelsen af Rudersdal kommune deltaget aktivt, engageret og ansvarligt i udformningen af politikken i den nye kommune. Vi har været med i seks af de syv budgetforlig, der er indgået i perioden. Vores forskellige forslag til udmøntning at de vedtagne budgetter har konsekvent holdt sig inden for de aftalte økonomiske rammer. De har ikke altid været de samme som flertallets, og det har måske været ubelejligt for de øvrige partier. Men dét handler om banal politisk uenighed, ikke om manglende ansvar-lighed. Vi er i øvrigt ikke de eneste, der har sagt fra på budgetforliget et enkelt år, men vi er de eneste, der på den baggrund har fået prædikatet ’uansvarlig’ – hvorfor mon?

Det er ingen hemmelighed, at LokalListen har haft problemer med den – synes vi- meget lukkede politiske kultur, der blev ført videre fra Søllerød til Rudersdal, og det er heller ingen hemmelighed, at vi har set denne kultur personificeret i Erik Fabrin.  Men når vi ikke har deltaget i konstitueringsaftalerne før nu, skyldes det også, at vi ganske enkelt ikke er blevet budt indenfor i konstitueringsforhandlingerne. Venstre/Erik Fabrin har per automatik konstitueret sig som man var vant til i Søllerød, der var ingen grund til også at tale med LokalListen, man har ikke ønsket at gøre det, og man har ikke gjort det. Først nu, hvor der skulle vælges ny borgmester, er det overhovedet kommet på tale at tage LokalListen med, og vi har selvfølgelig kvitteret for denne pludselige åbning ved at gå ind i aftalen på de præmisser, der er beskrevet i interviewet med Maria Steno.

Budgettet til førstebehandling – LokalListens bemærkninger

Ved førstebehandlingen af budget 2013 d. 29. sept. 2012, havde Benny Würtz (L) følgende indlæg:

Rudersdal Kommunes budget for 2013-2016 har en stor udfordring. Den nye udligning betyder vi skal finde yderligere 180 mio de næste 4 år til den fælles udligning. Beløbet er fordelt således med 30 mio. i 2013 og 50 mio. de kommende år.

Dette kan gøres på 4 forskellige måder og i en kombination af disse.

  • Vi kan reducere på serviceudgifterne, og det vil have en langtidseffekt
  • Vi kan udsætte anlæg, men det vil kun påvirke det enkelte år
  • Vi kan låne pengene, men det er kun til det enkelte år
  • Vi kan hæve skatterne, og det har langtidseffekt.

Dette skal nu drøftes politisk, og Lokallisten Rudersdal er med i disse forhandlinger, hvor vi håber på et bredt flertal for kommunens budget.

Vores udgangspunk er, at hvis vi bruger at udsætte anlæg eller låne, så vinder vi tid, men løser ikke problemet på lang sigt. Denne løsning er kun aktuel, hvis vi har en fordel i at vinde tid. Og det kan vi pt. ikke få øje på.

Derfor hælder vi til primært at hæve skatterne og bevare vores serviceramme, men vi vil alligevel have undersøgt, om der er besparelsesmuligheder, så skatten ikke hæves så meget (effektiviseringer og ikke serviceforringelser).

Vi kan få øget skatteindtægter ved enten at hæve personskatten, grundskyldspromillen eller en kombination.

Det er dette de kommende drøftelser handler om. I disse drøftelser har Lokallisten i Rudersdal fokus på børne unge området, fritidsområdet og indsatser i forhold til den demografiske sammensætning i kommunen.

Dagsordenpunktet kan læses i sin helhed her.

En rigtig vigtig sti.

Axel Bredsdorff (L)
medlem af Byplan- og Teknik-og Miljøudvalget.

Dumpedalsstien v. indgangen fra Birkerød Kongevej.

Da LokalListen for 15 år siden i vores valgprogram foreslog at de tre ”perler”: Bistrup Hegn – Dumpedalen/Vaserne – Rude Skov blev bundet sammen med en sti, vidste vi at det var tale om en nytænkning, som det måske kunne være svært at få opbakning omkring. Da vi så i løbet af de første sammenlægningsår fik held til at fastholde et budgetanlægsbeløb til ”stier” var det med henblik på at ideer som vores ikke led skibbrud. Et enigt byråd støttede ønsket om at fremme etableringen af ”the missing links”, og da Maglemosestien måtte udskydes, var der politisk enighed om at gennemføre Dumpedalsstien. Det kan godt være at den ved indvielsen er blevet ”oversolgt”, men fra vores side glæder vi os over, at det nu er muligt at gå fra Vaserne, til Bistrup Hegn, under jernbanen og gennem Dumpedalen, og (med forsigtighed) over Kongevejen til Rude Skov. Præcis den målsætning, som vi ønskede for 15 år siden. Det er klart, at man altid kan ønske sig mere: en stibro over banen og en gangtunnel under Kongevejen. Men det kan der stadig komme. Derimod finder vi debatten om at stien skulle asfalteres, forsynes med elektrisk lys, og knyttes til Vasevejsprojektet helt urimelig. De to projekter har ingen som helst forbindelse. Hvis man gerne vi cykle langs Kongevejen, så kan man køre sikkert på cykelstier. Hvis man vil køre langs Vasevej, så kan man køre af den cykelsti, som snart etableres, eller – når vejret og årstiden er til det – gennem Vaserne. Men den rekreative sti gennem Dumpedal er bare en selvstændig sti, som åbner landskabet for vandrere. Det vælger vi i LokalListen at glæde os over.

Udsigt over Dumpedalen.

Vasevej – en vindersag?

Axel Bredsdorff (L)
medlem af Byplan- og Teknik-og Miljøudvalget.

Vasevej i retning mod Holte.

I over 20 år lykkedes det ikke Birkerød at gøre Frederiksborg Amt begribeligt, at Vasevej var en alt, alt for farlig vej for cyklister. Ved kommunesamlingen mellem Søllerød og Birkerød blev Vasevej en kommunal vej. At få sikret cyklisterne på Vasevej var derfor en ”ren vindersag”. Nu skulle man ikke spørge nogen, og man kunne vælge det projekt, som gav den optimale løsning for de bløde trafikanter. Ulykkesfrekvensen for bilisterne var allerede markant nedbragt da Amtet etablerede bump og hastighedsvisning på kørebanen, så nu var det kun cyklisterne, der skulle sikres.
Da vi i Teknik- og Miljøudvalget behandlede de forskellige løsningsforslag, var der enighed om at trygheden for de bløde trafikanter var det vigtigste. Men gradvist gennem projektets kvalificering viste det sig, at det ikke kun var tryghed, der var vigtigt, og pludselig blev det på borgermødet formuleret, at også ”øget fremkommelighed”, var målsætningen! Og da vi så skulle forholde os til de forskellige alternativer, var det ”fremkommeligheden”, der vandt. Nu skulle kørebanen for bilisterne rettes mere ud, bakkerne jævnes mere ud, og at det så betød store indgreb i den fredede natur betød tilsyneladende mindre. Her måtte vi fra LokalListen stige af. Vi ønskede at bevare den oprindelige vejføring, at minimere indgrebet i det fredede område, og at sikre at hastigheden ikke blev øget på vejen. Derfor sagde vi ”Nej” til forslaget, der ikke alene ville betyde øget hastigheden for bilerne, øgede anlægsomkostninger men også store indgreb i vådområderne.

Det er stadig helt uforståeligt, at et flertal i byrådet ønsker at bruge alt for mange anlægskroner på at lave en Vasevejsløsning, der vil ødelægge naturen i området, forøge hastigheden på vejen, og betyde alvorlige indgreb i de private parceller i området.
Men som sagt: Cykelstien, der er et selvstændigt projekt uden relevans for bilvejen, støtter vi fuldt ud. Havde man fra byrådsflertallets side lyttet til indsigelserne – på samme måde som det skete for 10 år siden, da Amtet ville bruge millioner på at rette Ravnsnæsvej ud – ville man have fravalgt det dyre og miljøbelastende alternativ. Der er ikke til nu kommet ét eneste argument for at rette Vasevej ud, og alligevel fastholder flertallet løsningen.

En ren ”vindersag” er blevet til en ren ”tabersag”…